Algemene Leveringsvoorwaarden (ALV) -
RUNDEL Musikverlag GmbH/Music Publications

De volgende Algemene Leveringsvoorwaarden gelden voor alle verdragen, leveringen en andere verrichtingen bij Onlinezaken met uitgeverij RUNDEL.

Afwijkende voorschriften met verdragspartners ontkennen wij hiermee met nadruk. Alle nevenafspraken moeten door ons schriftelijk bevestigd worden.

Muziekuitgeverij RUNDEL is ten allen tijden bevoegd deze Algemene Leveringsvoorwaarden binnen een gepaste aankondigingstermijn te veranderen of aan te vullen.

Eerder aangegane opdrachten worden naar de dan geldende " oude" Algemene Leveringsvoorwaarden afgewerkt.

Totstandkomen van het verdrag
Prijs- en verzendvoorwaarden
Herroepingsrecht
Betaal - en leveringsvoorwaarden
Eigendomsvoorbehoud
Waarborg
Gegevensbescherming
Ressort

Totstandkomen van het verdrag
Met het aanklikken van de bestelbutton verbindt de klant zich, de inhoud van de warenmand aan te kopen. Het verdrag komt tot stand door de opdrachtbevestiging onzerzijds.

Prijs- en verzendvoorwaarden
(1) De op de website aangegeven prijzen zijn vrijblijvend en gelden alleen voor Online bestellingen.
(2) De hoogte van de verzendkosten wordt na de opdracht berekend en in het bestelformulier apart aangegeven.

Herroepingsrecht
U bent niet meer tot uw bestelling verplicht, als u binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de goederen annuleert.
De annulering benodigd geen verklaring en moet schriftelijk, via juridisch geldend middel, of door terugzending van de goederen geschieden.
Voor de termijnhandhaving is een tijdige verzending nodig aan Musikverlag RUNDEL GmbH, Untere Gewendhalde 27-29, D-88430 Rot and er der Rot, Bondsrepubliek Duitsland.


De kosten van de terugzending zijn voor uw rekening als de waarde van de bestelde en teruggezonden goederen minder bedraagt dan € 40.

Het herroepingsrecht geldt niet voor muziekwerken en CD's.

Betaal- en leveringsvoorwaarden
(1) De levering geschiedt op rekening. Onze rekeningen zijn betaalbaar zonder kortingen binnen 30 dagen. We behouden ons in bepaalde gevallen het leveringsrecht op naam voor.
(2) De bestelling wordt onverwijld na uw melding bij ons verwerkt. Met de afgifte van de goederen aan de koeriersdienst (post) gaat het risico op de koper over.

In het geval van nietbeschikbaarheid van de verdragsmatige goederen kan muziekuitgeverij RUNDEL de overeenkomst ongedaan maken en behoeft niet aan de overeengekomen prestatie te voldoen. Wij verplichten ons, in dit geval, u direct betreffende de nietbeschikbaarheid te informeren.

Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de volledige betaling blijft de geleverde waar ons eigendorm. U bent gehouden de waren tot dan zorgvuldig te behandelen en schade direct te melden.
Bij betalingsachterstand zijn wij gerechtigd van het verdrag af te wijken en de goederen terug te vorderen.
De kosten van terugzending bij betalingsnalatigheid (na afloop van de herroepingstermijn) zijn ten uwen lasten en moeten vergoed worden in het geval dat deze niet door u betaald zijn.

Waarborg
Muziekuitgeverij RUNDEL staat er borg voor, dat de gekochte goederen op het tijdstip van het overgaan van het risico in onberispelijke staat zijn.

Bij het in ontvangstnemen moet de klant de goederen direct op gebreken en kwaliteit controleren en deze eventueel direct melden.

Meldt iemand ons een gebrek aan de goederen en zijn wij niet in staat naar eigen keuze dit gebrek te verhelpen of goederen na te leveren of niet hiertoe bereid, dan heeft de besteller de keuze van het verdrag af te wijken en een overeenkomstige vermindering van de koopprijs te verlangen.


Gegevensbescherming
Voor muziekuitgeverij RUNDEL is het zeer belangrijk u tevreden te houden en uw privesfeer te beschermen. Wij gebruiken alleen de voor de uitvoering van uw bestelling noodzakelijke informatie. Omdat u bij ons in beginsel op open rekening bestelt, hoeft u aan ons geen sensibele betalingsinformatie over het internet te doen toekomen.

Muziekuitgeverij RUNDEL geeft uw persoonlijke gegevens vanzelfsprekend niet aan derden door.

Ressort
(1) Bepalend is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland
(2) Voor geschillen met klanten besluit de wettelijke rechter, voorzover deze een algemeen ressort in de Bondsrepubliek Duitsland heeft. In overige strijdigheden met klanten die geen algemeen ressort in de Bondsrepubliek Duitsland hebben, is de bevoegdheid van het ambtsgerecht Biberach bepalend. Bij strijdigheden met handelaars, rechtspersonen van het publiek recht of de publiekrechtelijke bijzondere macht is ook de bevoegdheid van het ambtsgerecht Ulm bepalend.

© Copyright 2018 by Musikverlag Rundel

Musikverlag RUNDEL GmbH
Untere Gewendhalde 27-29
88430 Rot an der Rot
Tel.: ++49 (0) 8395-94260
E-Mail: info@rundel.de

Bedrijfsleider: Stefan Rundel, Thomas Rundel
Vestigingsplaats: Rot an der Rot
Ingeschreven bij Ambtsgerecht Ulm, HRB 640617
Ust.-VAT-TVA-Id.-No. DE144892274

RUNDEL DIRECT

  • Telefoon 0049-8395-94260
  • E-MAIL info@rundel.de

Wij staan graag voor u klaar!

ONZE SERVICE

  • Snelle levering. Alle items zijn in voorraad normaal en klaar voor verzending.
  • Kosteloze levering binnen Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Verzending buitenland